Club 112 Divina Extra Melange 03Enlish version below

De ontwikkeling

Deze zit sculpturen van Max Jungblut moet je echt zien en diens comfort voelen. Ontdek de reis van moeilijkheden die zijn overwonnen.

Na veel producties en verbeteringen bij verschillende bedrijven in Europa, is er met de opgedane kennis opnieuw in Nederland gekeken, waar we tot een optimaal eindresultaat gekomen zijn. Met de huidige stoffeerder is Max het nieuwe avontuur met hem aangegaan. Na weer een grote serie stoelen en een enorm doorzettingsvermogen van de allerbeste stoffeerders, is er een heel strak afgewerkt zitsculptuur neergezet.

Voorafgaand

De termen 111 en 112 zijn afkomstig van een zoekproces, waarbij gezocht werd naar de beste maatvoering. Als basis werden diverse prototypes gemaakt en na Searching Club I en prototype Searching Club II zijn er diverse maten uitgebracht en uitgebreid getest op comfort, waarmee een zo groot mogelijke groep zich zeer prettig voelt in deze actief-passieve zithouding. Uitgaande van Searching Club II als index 100, werd steeds vergroot middels uitvoeringen als houten sculptuur van 104% in vuren; in walnoten van 107% en nog een walnoten van 110%. Uiteindelijk is er de Club 111 en de gestoffeerde uitvoering Club 112 uit ontstaan.

Zowel de kunststof als de gestoffeerde uitvoeringen zijn volledig in Nederland vervaardigd.

Schuimdelen

Perfect uitgesneden schuimdelen met facet geslepen randen, worden precies gepositioneerd en verlijmd op het kunststof. Deze facet geslepen randen zorgen ervoor dat de uiteindelijke stiknaden van de bekleding exact overeenkomen en deze naden precies vlak komen te liggen waardoor ze nauwelijks voelbaar zijn.

Het stikwerk

Vanuit ieder perspectief een enorme uitdaging. Na zoveel geproduceerde stoelen door heel Europa en na zoveel verbeteringen heeft het huidige bedrijf dan de juiste patronen gedocumenteerd. Na het snijden met de CNC-machine komen we terecht bij een Huzarenstukje van de naaiafdeling. Het is nu weer zaak om ieder afzonderlijk stuk stof op de exacte plekken aan elkaar te stikken. 2 mm verkeerd beginnen heeft over de hele stoel zijn naweeën. Door het hoogste concentratieniveau uren weten vast te houden onder het stikken en bij het aanrijgen van een 36-tal afzonderlijk puzzelstukken ontstaat een complete huid van de Club 112 in de perfecte vorm. Het exact aan elkaar naaien vraagt uiterst vakmanschap, waarbij geen enkele fout geoorloofd is. Alle naden blijven zichtbaar. Deze stoel bestaat immers niet uit gestoffeerde panelen, waarachter men normaliter foutjes of oversnit kan camoufleren. 

Het bekleden

Er wordt een gecompliceerde techniek gebruikt om de onderdelen in hun concave en dubbele concave vormen te houden. De stoffen worden met een CNC-machine uitgesneden. Door vaklieden handmatig gestikt. Als de bekleding klaar is, wordt deze gepast. Het complete zitvlak, dat bestaat uit dubbel concave vormen, is de gevreesde uitdaging voor iedere stoffeerder.  Dit gebeurt met speciale lijm, die op de schuim en binnenkant van de huid aangebracht wordt en daarna 10 tot 20 uur in een stofvrije ruimte moet aandrogen alvorens de stoffering aan te brengen. Na deze droogperiode is het aanbrengen van de huid een zéér secuur werk, omdat de bekleding aan de lijm kan hechten en onvolkomenheden kunnen ontstaan.

Het sluiten van drie ritsen aan de onderkant, zorgen dat de volledige huid perfect over het meubel aansluit. Dit was de laatste stap alvorens we onze beproefde techniek gaan inzetten. Onze stoffeerder is tot het uiterste gegaan met een speciaal op maat gemaakte hittepers. Met een constante temperatuur van 550 °C (1022 °F) die de stoffering enkele seconden gaat aandrukken op het schuim zonder de stoffering te schroeien. Het dubbel concave zitvlak is nu volledig gehecht voor de lange toekomst. Dit is uitvoerig getest. Onze testmodellen hebben grote proeven doorstaan waar we nooit over durfden dromen.

Materialen

Alle bekleding is van de meest hoogwaardige kwaliteit. Zo zijn er de gerenommeerde  wollen stoffen van Kvadrat, topkwaliteit leders en ook stevig onderhoudsvrij kunstleer dat uitermate geschikt is voor openbare ruimtes. Op de superlatieve kwaliteit van deze gestoffeerde zit sculpturen, geven wij een garantie van 2 jaar. De niet gestoffeerde buiten modellen bevatten bewezen UV-stabilisatoren en kunnen alle weersomstandigheden aan.

Het gewicht van deze buitenstoel is 14,5 kg en de gestoffeerde versie ongeveer 16,5 kg.

Garantie

De stoelen zijn volledig van Nederlandse bodem.

Tablebook download 38 Mb

English version

Development

You really have to see these sitting sculptures by Max Jungblut and feel its comfort. Discover the journey of difficulties that have been overcome. After many productions and improvements at various companies in Europe, the knowledge acquired was used to look again in the Netherlands, where we arrived at an optimal result. Max has embarked on a new adventure with the current upholsterer. After another large series of chairs and the enormous perseverance of the very best upholsterers, a very sleek seating sculpture has been created.

Prior

The terms 111 and 112 come from a search process, in which the best dimensions were sought. As a basis, various prototypes were made and after Searching Club I and prototype Searching Club II, various sizes were released and extensively tested for comfort, with which the largest possible group feels very comfortable in this active-passive sitting position. Assuming Searching Club II as index 100, it was continuously enlarged through versions as a wooden sculpture of 104% in spruce; in walnuts of 107% and another walnut of 110%. Ultimately, Club 111 and the upholstered Club 112 were created. Both the plastic and the upholstered versions are entirely made in the Netherlands.

Foam parts

Perfectly cut foam parts with faceted edges are precisely positioned and glued to the plastic. These faceted edges ensure that the final stitching of the upholstery matches exactly and these seams lie exactly flat so that they are barely noticeable.

The stitching

An enormous challenge from every perspective. After so many chairs produced throughout Europe and after so many improvements, the current company has then documented the correct patterns. After cutting with the CNC machine, we end up at a masterpiece of the sewing department. It is now again a matter of stitching each piece of fabric together in the exact places. A wrong start of 2 mm has its aftereffects all over the chair. By being able to maintain the highest concentration level for hours while stitching and by threading 36 individual puzzle pieces, a complete skin of the Club 112 is created in the perfect shape. Sewing together exactly requires the utmost craftsmanship, whereby no mistakes are allowed. All seams remain visible. After all, this chair does not consist of upholstered panels, behind which flaws or overcuts can normally be camouflaged.

Upholstering

A complicated technique is used to insert the parts keep their concave and double concave shapes. The fabrics are cut with a CNC machine. Stitched by craftsmen by hand. When the upholstery is ready, it will be fitted. The complete seat, which consists of double concave shapes, is the dreaded challenge for every upholsterer. This is done with special glue, which is applied to the foam and inside of the skin and then has to dry in a dust-free room for 10 to 20 hours before applying the upholstery. After this drying period, applying the skin is a very precise job, because the coating can adhere to the adhesive and imperfections can arise. Closing three zippers at the bottom ensure that the entire skin fits perfectly over the furniture.

This was the last step before we started using our proven technology. Our upholsterer has gone to extremes with a specially tailored heat press. A constant temperature of 550 ° C (1022 ° F) will press the upholstery against the foam for a few seconds without scorching the upholstery. The double concave seat is now fully bonded for the long future. This has been extensively tested. Our test models have passed major tests that we never dared to dream about.

Materials

All upholstery is of the highest quality. There are the renowned woollen fabrics from Kvadrat, top-quality leathers, and sturdy maintenance-free artificial leather ideal for public areas. We give a 2-year warranty on the superlative quality of these upholstered sitting sculptures. The non-upholstered outdoor models contain proven UV stabilizers and can withstand all weather conditions.

The weight of this outdoor chair is 14.5 kg and the upholstered version approximately 16.5 kg.

Guarantee

The chairs are completely made in the Netherlands.

Tablebook download 38 Mb